Iedereen voelt zich wel eens somber of ziet het even niet zitten. Maar soms ontwikkelt iemand een psychische stoornis, waarbij professionele hulp nodig is. De basisverzekering vergoedt de kosten van psychologische behandelingen wanneer er sprake is van zo’n psychische stoornis.

Niet alle psychologische behandelingen of interventies komen voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Behandelingen waarvoor geen of onvoldoende bewijs is dat deze effectief zijn (die met andere woorden niet voldoen aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'), vallen niet onder het basispakket. Ook behandelingen die wettelijk zijn uitgesloten of interventies voor stoornissen die tot een ander domein dan de gezondheidszorg behoren, kunnen niet worden vergoed.

Zorgverzekeraar beoordeelt in eerste instantie of behandeling verzekerd is

Voor nadere informatie over de vraag of een therapie voor vergoeding in aanmerking komt, kan een verzekerde zich wenden tot zijn zorgverzekeraar.

Uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat het in eerste instantie aan de zorgverzekeraars is om te beoordelen of een interventie of een behandeling wel of niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee effectief is. De organisatie van zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - heeft daartoe een 'Procedure Zorgadviestraject GGZ' in het leven geroepen. In het kader van dit zorgadviestraject adviseert het Kenniscentrum GGZ van ZN de individuele zorgverzekeraars over de vraag welke therapieën wel of niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en effectief is. Het is aan de individuele zorgverzekeraars om dit advies wel of niet over te nemen.

Bij onduidelijkheid of twijfel kunnen onder meer zorgverzekeraars vragen om het oordeel van het Zorginstituut. Welke psychologische zorg voor vergoeding in aanmerking komt, is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Deze behandelingen vallen onder de geneeskundige GGZ. Lees hierover meer op de pagina 'Geneeskundige GGZ'.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staat meer informatie meer over de GGZ: de 'Procedure Zorgadviestraject GGZ'. Op deze website staat ook de meest recente versie van de ZN circulaire 'Therapieën GGZ'.

Standpunten over specifieke behandelingen

In het verleden heeft het Zorginstituut standpunten ingenomen over de volgende specifieke behandelingen:

Eigen risico

Psychologische behandelingen vallen onder het eigen risico.

Geen verzekerde geneeskundige GGZ

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering:

De volgende interventies behoren tot een zogenaamd ander domein dan de gezondheidszorg, dus geen Zvw of Wet langdurige zorg:

  • Psychosociale hulp: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Zorg bij leerstoornissen, waaronder dyslexie: Jeugdwet
  • Bemoeizorg vanuit de Openbare GGZ (OGGZ): Wmo

Regelgeving

Zie ook