Logopedie gericht op herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen is opgenomen in het basispakket. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient de behandeling een geneeskundig doel te hebben. Dat betekent dat de behandeling van de logopedist gericht moet zijn op het herstellen, verbeteren of onderhouden van het functioneren van de organen voor gehoor, stem of spraak, of het noodzakelijke reguleren van de ademhaling voor de stemgeving.

Niet alle behandelingen worden vergoed

Er vindt geen vergoeding plaats van behandelingen die niet onder logopedische zorg vallen, bijvoorbeeld:

  • behandeling van dyslexie;
  • behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect en/of anderstaligheid;
  • muziektherapie.

Zorgpolis

Afhankelijk van de soort zorgpolis mag een verzekerde een eigen logopedist kiezen of moet hij, om voor (volledige) vergoeding in aanmerking te komen, gebruik maken van een logopedist die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.
 
Daarnaast kan een zorgverzekeraar nog andere voorwaarden stellen. Zo kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld bepalen:

  • waar de zorg wordt verleend (in de praktijk, bij de verzekerde thuis of op een andere locatie);
  • of vooraf toestemming voor de behandeling van de zorgverzekeraar nodig is;
  • of dat een verklaring nodig is van de (huis)arts of specialist waaruit blijkt dat de verzekerde een aandoening heeft waarvoor logopedie vanuit de basisverzekering kan worden vergoed.

Eigen risico

De kosten die een logopedist bij de verzekeraar in rekening brengt, vallen onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico is alleen van toepassing op de zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Regelgeving

De aanspraak voor vergoeding van logopedie staat beschreven in artikel 2.6, lid 1 en 6 van het Besluit zorgverzekering.

Andere vergoedingsregelingen

In sommige gevallen kan het zijn dat niet de zorgverzekeraar maar een andere instantie de logopedische behandeling vergoedt. Sommige logopedisten bieden scholen aan om alle leerlingen in een klas te screenen. Deze vorm van selectieve preventie zonder dat er een individuele hulpvraag is, wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De reden hiervan staat in het rapport 'Van preventie verzekerd' (pagina 17).

De Jeugdgezondheidszorg screent kinderen van 2 tot 5 jaar op spreekvaardigheid en taalvaardigheid. Dit heet logopedische screening. Als een leerkracht vermoedt dat een leerling een afwijking heeft, kan het kind op aanvraag individueel gescreend worden. Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) wordt deze screening dan door de gemeente betaalt.

Wanneer de verzekerde via de gemeente of bijvoorbeeld via school, behandeling of begeleiding van een logopedist krijgt, moet vooraf geïnformeerd worden of die behandeling of begeleiding ook door de gemeente of onderwijsinstelling wordt vergoed.

Wlz-zorg en logopedie

Als iemand Wlz-zorg krijgt, dan kan logopedie onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Als dit niet het geval is, dan kan de verzekerde deze zorg krijgen vanuit de basisverzekering. Het bovenstaande geldt dan. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.