Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die thuis wonen met complexe problematiek. De zorgvraag is veelzijdig.

Voor wie is deze zorg

Deze zorg geldt voor:

  • ouderen met meerdere medische klachten (somatisch en/of psychisch)
  • mensen met ernstige neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose
  • mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld CVA, trauma of een hersentumor
  • mensen met een verstandelijke beperking

Deze verzekerden hebben geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij komen daar niet voor in aanmerking, omdat er geen 24-uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is. Er is wel multidisciplinaire behandeling nodig om zelfstandig te kunnen functioneren. Er zijn dus meerdere zorgverleners betrokken. Bij deze zorg is aandacht voor verbetering van de functionele autonomie, voor het voorkomen van verergering van de beperkingen en voor het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

Inhoud van de behandeling

De inhoud van behandeling is gelijk aan behandeling voor verzekerden met een Wlz-indicatie. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Behandeling'.

Tot 1 januari 2021 werd deze zorg betaald vanuit de 'Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling'. Per 1 januari 2020 is een deel van de zorg, namelijk de zorg (monodisciplinaire prestaties) van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) al overgegaan naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De overige prestaties (dagbehandeling en zorg van gedragswetenschappers en paramedici) zijn op 1 januari 2021 overgegaan naar de Zvw.

Verwijzing

De huisarts is poortwachter voor de GZSP. In veel gevallen zal dit betekenen dat de huisarts verwijst naar de SO, AVG of gedragswetenschapper voor aanvullende expertise. Ook de verpleegkundig specialist, werkzaam in de huisartsenpraktijk, kan verwijzen naar de GZSP.

In sommige gevallen kan dit een eenmalige consult zijn waarin de huisarts advies vraagt aan een SO, AVG of gedragswetenschapper, maar er kan ook meer nodig zijn. Deze professionals zullen dan in hun rol als regiebehandelaar een behandelplan opstellen, waarin omschreven staat welke zorg de patiënt nodig heeft (zowel individueel als in een groep). De patiënt kan daarna aan de behandeling beginnen zonder tussenkomst van de huisarts. De huisarts ontvangt hier een afschrift van.

Vervoer van en naar de behandeling

Binnen de Zvw is er de regeling ziekenvervoer. Per 1 januari 2021 is het vervoer bij GZSP toegevoegd aan deze regeling. Zorgverzekeraars voeren deze regeling uit. Wat een verzekerde vergoed krijgt is afhankelijk van zijn zorgverzekering. Er is in ieder geval sprake van een eigen bijdrage van € 108 (2021) en het eigen risico is van toepassing.

Meer informatie staat op de pagina 'Vervoer (Zvw)'.

Eigen risico

Voor GZSP geldt het eigen risico.