Handreiking: De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis

Deze handreiking kan professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met psychische problematiek helpen bij het maken van keuzes bij/afspraken over afbakeningsvraagstukken, waardoor cliënten met psychiatrische problematiek niet tussen wal en schip vallen en de voor hen best passende zorg krijgen. De handreiking richt zich op de grensvlakken tussen de domeinen van Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Er is een samenvatting beschikbaar van bovenstaande handreiking: brochure 'Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening'.