Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid van een persoon te bevorderen of te herstellen. De basisverzekering dekt de kosten voor maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar.

Behandeling ter verbetering van zelfredzaamheid en zelfzorg

Bij ergotherapie is de behandeling gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van lichamelijke of psychische stoornissen, beperkingen of handicaps. De persoon krijgt advies, instructie, training of behandeling om weer algemene dagelijkse of arbeidsgerelateerde handelingen te kunnen doen en weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in zijn leefsituatie, woonsituatie of werksituatie.

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar.

Zorgpolis bepaalt keuze ergotherapeut

Afhankelijk van de soort zorgpolis mag een verzekerde een eigen ergotherapeut kiezen of moet hij, om voor (volledige) vergoeding in aanmerking te komen, gebruik maken van een ergotherapeut die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.  
Daarnaast kan een zorgverzekeraar nog andere voorwaarden stellen. Zo kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld bepalen:

  • waar de zorg wordt verleend (in de praktijk, bij de verzekerde thuis of op een andere locatie);
  • of vooraf toestemming voor de behandeling van de zorgverzekeraar nodig is;
  • of dat een verklaring nodig is van de (huis)arts of specialist waaruit blijkt dat de verzekerde een aandoening heeft waarvoor ergotherapie vanuit de basisverzekering kan worden vergoed.

Eigen risico

De kosten die een ergotherapeut bij de zorgverzekeraar in rekening brengt, vallen onder het verplicht eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak voor vergoeding van ergotherapie staat beschreven in artikel 2.6, lid 1 en lid 7 van het Besluit zorgverzekering.

Andere vergoedingsregelingen

Als een gemeente of een onderwijsinstelling een individuele voorziening verstrekt voor thuis  of voor op school, moet de gemeente of de onderwijsinstelling ook de eventuele benodigde inzet van de ergotherapeut voor de aanmeting van die voorziening of instructie over het gebruik van die voorziening financieren. 

Wlz-zorg en ergotherapie

Als iemand Wlz-zorg krijgt, dan kan ergotherapie onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Als dit niet het geval is, dan kan de verzekerde deze zorg krijgen vanuit de basisverzekering. Het bovenstaande geldt dan. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.