Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om de aanspraak op diabeteshulpmiddelen te vereenvoudigen en transparanter te maken door alle diabeteshulpmiddelen aan te merken als hulpmiddelenzorg. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling ingaat per 1 januari 2021. Dit kan alleen, als de betrokken partijen hun kwaliteitsdocumenten hebben aangepast. Partijen hebben toegezegd dit in het tweede kwartaal van 2020 te doen.

Achtergrondinformatie

De plaats van een hulpmiddel binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) is bepalend voor de bekostiging. Het Zorginstituut heeft de afbakeningsproblematiek opgepakt, omdat we signalen uit het veld ontvingen, dat niet iedere diabetespatiënt het best passende hulpmiddel krijgt. Hierdoor staat de kwaliteit van de diabeteshulpmiddelenzorg onder druk. Ons uitgangspunt is, dat de patiënt kwalitatief goede en doelmatige diabeteszorg moet ontvangen.

Volgens de huidige Zvw vallen de diabeteshulpmiddelen onder 2 te verzekeren prestaties, namelijk de hulpmiddelenzorg (HMZ) en medisch-specialistische zorg (MSZ). De insulinepompen en ketonen teststrips vallen nu nog onder de te verzekeren prestatie MSZ. Het is de bedoeling om deze per 1 januari 2021 te laten vallen onder de te verzekeren prestatie HMZ. Ook heeft het Zorginstituut geoordeeld dat Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM, nu te verzekeren prestatie MSZ) alsnog tot de te verzekeren prestatie HMZ behoort.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft in samenwerking met de betrokken partijen meerdere scenario’s verkend. Op grond hiervan adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport om alle diabeteshulpmiddelen onder 1 te verzekeren prestatie te brengen, namelijk de functiegerichte omschrijving hulpmiddelenzorg (artikel 2.6, onderdeel o, van de Regeling zorgverzekering (Rzv): uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel).

Benodigde actie betrokken partijen

Om uitvoeringsproblemen te voorkomen, kan de wijziging van de regelgeving alleen per 1 januari 2021 ingaan als de betrokken partijen hun kwaliteitsdocumenten hebben aangepast. Partijen hebben toegezegd dit in het tweede kwartaal van 2020 te realiseren. Daarna hebben zij tot eind 2021 de tijd voor het treffen van verdere voorbereidingen als gevolg van de wijziging in de aanspraak.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
 • Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
 • Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG)
 • Diagned
 • Federatie van Technologie branches (FHI)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • V&VN Diabeteszorg
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NCD)
 • DNO Diabetesdiëtist