Een verzekerde kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor hulpmiddelen om iemand te alarmeren. Alarmeringsapparatuur kan vergoed worden uit het basispakket (Zorgverzekeringswet, Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Alarmeringsapparatuur in de Zvw

Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als:

  • een verzekerden sociaal redzaam is, en
  • redzaam is in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-redzaam), maar
  • lichamelijk gehandicapt is en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen.

Een verzekerde met een lichamelijke beperking kan voor deze apparatuur in aanmerking komen als:

  • voor de persoon een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en;
  • de persoon bovendien gedurende langere tijd op zichzelf aangewezen is, en;
  • de persoon niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen.

De hier bedoelde apparatuur bestaat uit een draagbaar zendertje met een alarmknop die om de hals wordt gedragen. In geval van nood kan de verzekerde gedurende 24 uur per dag op de alarmknop drukken voor hulp van een hulpverlener.

Uitgesloten van vergoeding

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze apparatuur komt voor eigen rekening van de verzekerde.

Wmo en alarmeringsapparatuur

Als iemand geen alarmeringsapparatuur vanuit het basispakket kan krijgen, dan kan hij toch gebruik willen maken van alarmeringsapparatuur. De aanwezigheid van alarmeringsapparatuur kan een gevoel van veiligheid geven bijvoorbeeld bij hoge leeftijd of kwetsbaarheid. Hij kan dan een aanvraag voor alarmeringsapparatuur doen bij de gemeente waar hij woont.

Wlz-zorg en alarmeringsapparatuur

Als een verzekerde Wlz-zorg krijgt, kan een zorgaanbieder of zorgverlener(s) gebruik maken van alarmeringsapparatuur voor het bieden van toezicht. De kosten hiervan komen voor rekening van deze zorgaanbieder of zorgverlener(s). Het maakt hiervoor niet uit of de verzekerde verblijft in een Wlz-instelling of Wlz-zorg thuis krijgt. Meer informatie staat op de pagina 'Begeleiding (Wlz)'

Eigen risico

Alarmeringshulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen voor alarmering staat beschreven in:

Zie ook