Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland

Als u zich heeft gevestigd met een Nederlands pensioen of uitkering in een verdragsland dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in dat land. U moet zich hiervoor bij ons aanmelden en u betaalt dan aan ons een bijdrage.

Hoe kunt u zich laten registreren?

Vul de Aanvraag formulier 121 in en stuur het ons toe. Als u recht heeft op medische zorg in uw woonland, registreren wij u als verdragsgerechtigde. In dat geval sturen wij u het 'Formulier 121' toe. Voorwaarden voor verdragsrecht zijn onder meer:

  • Nederland heeft met uw woonland een verdrag over ziektekosten.
  • U ontvangt een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland.

Verhuizen uw gezinsleden met u mee naar het buitenland?

Uw gezinsleden die zelf een pensioen of uitkering hebben, moeten dit formulier ook aanvragen. Hebben zij geen pensioen of uitkering, dan vult u hun namen in op uw formulier. Deze gezinsleden hebben niet automatisch recht op medische zorg in het land waar u woont. Eventueel kunnen zij wel meeverzekerd zijn bij u. Dat bepalen wij niet, maar dat bepaalt de ziektekostenverzekeraar in uw woonland.


Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw woonland?

In de meeste landen meldt u zich aan bij het ziekenfonds in uw woonplaats of woonland. In de brochure bij het formulier 121 staat bij welke instantie u zich moet melden. U doet er verstandig aan van tevoren informatie in te winnen bij die instantie. Zij kunnen u vertellen of u nog aanvullende documenten nodig heeft. Ook kan het zijn dat u eerst nog iets moet regelen voordat u zich bij een ziekenfonds kan inschrijven. In Zweden bijvoorbeeld, moet u al beschikken over een belastingnummer. Dat nummer moet u dus van tevoren aanvragen.

Voor sommige landen geldt een andere inschrijving. Als u bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk verhuist, sturen wij uw formulier 121 rechtstreeks door naar het ziekenfonds daar. U ontvangt daarover dan een brief van ons.

Als u zich heeft ingeschreven, stuurt uw ziekenfonds ons een bevestiging toe. Voor uw gezinsleden geldt een andere inschrijving. Zodra u uw formulier 121 inlevert, gaat uw nieuwe ziekenfonds controleren of uw gezinsleden meeverzekerd zijn. Dat is namelijk afhankelijk van de wetgeving in uw nieuwe woonland. De inschrijving van uw gezinsleden is pas definitief, als uw ziekenfonds ons daarover bericht stuurt. Vanaf dat moment staan uw gezinsleden bij ons geregistreerd als uw meeverzekerden. U ontvangt daarover een brief van ons.


Waar heeft u recht op in uw woonland?

Woont u in een verdragsland, dan heeft u met een formulier 121 recht op de medische zorg volgens de wettelijke regelingen daar. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de vergoedingen.


Waar heeft u recht op in Nederland?

Woont u in een EU-/EER-land of in Zwitserland, dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. U kunt daarvoor de EHIC gebruiken die u van ons heeft ontvangen. Heeft u nog geen EHIC, dan kunt u die online aanvragen.

Houdt u er rekening mee dat u voor AWBZ-zorg een indicatiebesluit nodig heeft. Een indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ. Dat kunt u doen voordat u naar Nederland komt of tijdens uw (tijdelijke) verblijf in Nederland.


Waar heeft u recht op in andere EU-landen?

Met de EHIC heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland. De EHIC mag u niet gebruiken in uw woonland.

Als u in een EU-/EER-land of Zwitserland woont, kunt u de kaart online bij ons aanvragen.


Welke bijdragen moet u betalen?

U betaalt de vaste bijdrage Zvw die jaarlijks door de minister van VWS wordt vastgesteld. Daarnaast betaalt u inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. U betaalt over inkomen uit Nederland én uw eventuele inkomsten uit een ander land. Nadat de bijdrage is berekend, wordt deze gecorrigeerd met de zogenoemde woonlandfactor omdat de kosten van medische zorg per land verschillen. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt dus af van het land waarin u woont. In het document Bijdragen Zvw woonlandfactoren en heffingskortingen ziet u precies wat de woonlandfactor is voor het land waar u woont.


Hoe betaalt u de bijdragen?

Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de nominale verdragsbijdrage in voor u en uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder. Op alle afzonderlijke pensioenen en/of uitkeringen die u ontvangt worden verder de inkomensafhankelijke bijdragen ingehouden.


Wat als u te veel of te weinig heeft betaald?

Zodra u aan ons de verdragsbijdrage betaalt, krijgt u ieder jaar een jaarafrekening. Wij versturen die na afloop van het kalenderjaar. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verschuldigde en betaalde bedragen. Heeft u te veel betaald, dan ontvangt u geld terug. Als u te weinig heeft betaald, dan moet u bijbetalen. In de jaarafrekening passen wij ook de heffingskortingen toe.

Zie voor meer informatie de pagina Financiële informatie verdragsgerechtigden.